Кани
kanii.ru
 
 
Фото
Кани
Кани
Календарь
« Дек.2018»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Часы
Статистика
Яндекс KavkazWeb

Къяннал шяраваллил тарихрая

.АькIила бакIу тIисса кIанай диркIун дур хьутIур (шяравалу) цIана телевышка дусса кIанай.Цамур хьутIур(шяравалу) диркIун дур БачIярибакIу тIисса кIанай.АькIилабакIуя, БячIари бакIуйн щар хьуну най бивкIун бур авадансса исантурал душ.

Айжайжаллахъал душра
Авбурттигьухъал ссура
Майлу ччатIая ччатIайн
Ччанну бизлай букIссара
ТIий,балай тIий бивкIун бур.

Гьалмагъайл къатлун бувкIсса чIумал ,га ца къатлув чак буллай бивкIун бур.Ганищал сурмухьхьугу диркIун дур(къазахъ душ).Наврузбаг тамур къатлуву чак буллай ивкIун ур.Та ттучIан буххуча тIий, жалинналучIан къаувххуну ур.Жалингу, цува ттучIан уххан аьркинссар тIий, галмагъайчIан къабувххуну бур.
Мичча оьрч1 к1юрххила къаччан бивк1ун лавгун ур арнил ханначIа къуллугъ буллан.Договор дурну дур ххюра шинайсса.Цала чIун къуртал хьувкун шавай ачлан ивкIун ур.
Микку ханнал нукартурал къаитаавкьуну ур.Лаккучу вакса ханну итакъаакьинну тIий,бяст бихьлан бивкIун бур.Аьщуйн битлан,дучри ххяххан бан,хIанттил рункри хIачан ва хъами хъиншиврий.Шанмагу рунка лакку оьрчIал хIавчIуну бур,аьщуйн битлайгу,чу ххяххан бавривугу хьхьич1ун увккун ур.Тти щарссаничIан назир ва вазир тIайла бувккун бур га итаакьиннин,агарда щарссанил чулуха ух хьурча аьс,ан най бивкIун бур арнил ханталгу.
Микку ми бувкIун бур БачIярибакIуйн,лаккучунал щарссаничIан .Бурттийнма дучрай буххан бувну бур дарвазалувун. Лаккучунал щарссанил укуну бур цила къазахъ душнихь; «Вай назирталгу ххуйну хъамалу ба,на гьархьхьуну буттахъаннин гьаннача» -куну,лавгун бур буттахъаннин.
Шану къабиллай душ кIюрххицIунмай бивзун бувкIун бур ласнакъатлун.АьтIий лявкъуну бур къазахъ душ.Ганил х1аллурдугу кьувкьуну,гай лавгун бур дарвазагу тIивIтунма кьабивтуну.
Мичча душ, кугьланмур ххал бувну чугу,ларххун чиллучухъагу,бавх1уну ярагъгу, бавчуну бур оьрчI хьуну нази-вазиртурал хъирив. Лавну бур гайннал хъирив Чуруллал вацIлуву .Ссаламгу буллуну, гайнащал бавчуну бур.Гай бигьалаган ливккуну бур вацIлуву.Ливксса кIанай къувтIигу бивчуну бур цивппа гъели лаган,загу дуркуну,бигьагу лавгун бур.Микку ва душнил (оьрчIал) куну бур; «Бачира бястгу бивхьуну жува ,ца хъис бух хьуминнайн кIири дурсса ссатил рутан»,-куну, тIуркIу баннуча-цуманаща битан шайрив ххал банну аьщуйн ттупанча-куну,битлан бивкIун бур.Гайнаща къавщуну бур аьщуйн,ва душнил (оьрчIал) бивтуну тIайланма щуну бур.Дучри ххяххан буну бур,дучрай гьунарду бувну бур, ва душ (оьрчI) гьарца гьунардаву хьхьичIун ливчуну бур.Бух хьуминнал ккутIайн ссатиллу дичинссар куну бивкIун бур.Назиртал рязи хъанай къабивкIун бур. Душ (оьрч1) бавцIуну бур ттупанчагу бувгьуну, къабацIарчан ссатиллу дичин бивту бичинна тIий.Га цаннал куну бур;«жува ванан къакIуллу ва жуна къакIулли» -куну ,бавцIуну кIири дурсса ссатиллу дирчуну дур назирнал ва вазирнал ккутIайн.
Мичча ва душ (оьрчI) лавгун бур цамур ххуллих,гай цамур ххуллих лавгун бур.Га цила лас къуллугъ буллай ивкIсса шяравун бивну бур.Ца щарнил къирагърайсса къатлувун буххуну бур «хъамаличу итаннав» тIий.Ца цурдалусса къари диркIун дур.
«Аман ттучIа шану-кIану дакъар, вил лув рутансса арс» - куну бур.
«На ва ттула чухълулу, ва мурцIув икIанна» - куну бур ванил.
Ва цIухлан бивкIун бур ци хаварду бур тIий ханнахъачIа.
Къарил бувсуну бур; «Шикку ханнач1а ца бюхттулсса, бакIралгу ххуйсса оьрч1 аьс ан най ур,буллалисса гьунардаву ххув хьусса, гьар чулинай итххявхсса оьрч1 ур .Щарссанил ххуйшиврул ва кьянкьашиврул цIаний хIанттил кьуру хIавчуну бур ванал.Щарссанин вихшала дишайссарив,- куну бур къарил,- ванал щарссанил хIаллурдугума кьувкьуну букIун бур кьунну назиртал»,- куну.
Мичча кIюрххил бивзун лавгун бур аьс бай ттарацIув.Шагьрулул агьалигу бавтIуну,аьс ан увцуну най бивкIун бур ганил гьалмагъай.Мичча, гай халкьуннал дянивух тивунмай лавгун ва душ, бацIан бувну тайгу, цила бакIрая кьяпа лавсун цила адаминал бакIрай бивхьуну бур, хъара-хъарайх хIаллурдугу бивчуну.Лирккун чиллу-чухъагу ларххун дур адаминайн.
«Ванайн учайссар ттул адамина нагу ванал щарссара»,- куну бур душнил.-Ттул кIия лагъ уссар,уцара шиккун,- куну бур душнил.
Акъар чувч1ав цук1уй тIий бивк1ун бур агьалиЙ.Валлагь кьунну лаккуя бувкIса назиртал бур, инжитну буну къабивзун, куну бур.Буцара ми шиккун куну бур душнил . БувкIун бур.Вай ттул лагъартри куну бур. Ссайну кIули вин ми вила лагътал бушиву т1ий агьали гьалак бувккун бур.Вайннал ккутIай ссатиллал мугьрурду буссар,- куну бур душнил.Ххал бувну бур.Гай кIия лагъгу, цила адаминагу увцуну бувкIун бур шаппай Айжайжаллахъал душ.

Страниц: 1
Опубликовано: 23.11.09 | Просмотров: 2684 | [ + ]   [ - ]   | Печать
 
 
ИнформационныйALLDAG.ru
© 2018 All right reserved www.kanii.ru [ PG.t : 0.05 | DB.q : 6 | DB.t : 0.00 ]