Кани
kanii.ru
 
 
Фото
Кани
Кани
Календарь
« Дек.2018»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Часы
Статистика
Яндекс KavkazWeb

Цал ттигу буттал шяраву

Дагъустан, Дагъустан зунттал билаят
Щала дунияллийх ц1а дурк билаят
Вил ххаллил миллатру зунттавх ппив хьусса
Ссаха лащан бави аьзиз Дагъусттан

На ми лащан бавив зунттал аврдаха
Юхссагу найрдаха ххяллал миц1айсса
Цаммалусса кюртти лабивк1ун бувсса
Чит1ултраха на мий лащан бувавив?

Лахъния бургарчан мюрщи щархъурдах
Дарардавух зунттавух курт1ну дирхьусса
Аьжаив ассардал дуц1ай дик1ул дак1
Хьхьич1гу бац1ай зах1мат буттахъал бувсса

Цукун бюхълай бурвав чил билаятрай
Парахъатну шанан зунттал чувнаща
Цала буттал мина зия гьан дурну
Буттахьал був зах1мат зия хьун битан

Ххирасса ххаллилсса ттул Къяннал жямат
Ххарира цал ттигу жува бат1аврий
Хъунмасса барчаллагь жу бавт1уминнайн
Дак1нин багьсса буч1ан буттал шяравун

Вана цал уттигу на буттал шярав
Ккуккулух мякь увксса ч1иви оьрч1 куна
Вана цал уттигу вай бюхттул зунттав
Дак1нин дичин увк1ун оьрч1нийсса ч1унну

Амма къуману дур хханххираву дак1
Я щувкун лагмава бач1васса къурдайн
Аьсив хъанан ивк1ра щарнийн я щувкун
Оьрч1нийсса къатта-къуш бакъа лявкъукун

Цукун къахьувакьай аьсив уссурвал
Дак1нин дагьукун ттун гъаттарач1ан гьай ч1ун
Мукунма зунттавун кумагран лавгун
Бигьа лаган байсса гай жула х1ухчалт

Бабаюрт бажиган жула бак1лахъру
Мусий дуртун ххяххай лагмава къурду
Аьсивну ливч1ун бур техника дакъа
Бугьан ччай бунува бугьан къахъанай

Ци-цигу дак1нивун багьай асарду
Бусан Бюхълай бакъар гьарзат мазрайну
Ч1улайннайсса ч1унну тилу дирч хьхьурду
Ххалан гу зат буллай оьрч1нийсса ч1умал

Ххалилса аьдатру хъама ритлай дур
Мажлисру буваву кьабитлай буру
Бюхълай буна буван гур дуну хъат1ив
Вай жула минардай буттал шяраву

Аьрх1ал щаргу хьхьич1ну щинав лагайсса
Кьуллалух к1ихунмай ссувх1ат бувайсса
Аьрх1ал чув, аьрх1ал щар хъат1ал хъунимин
Цариввагу утти к1улвагу къашай

Къуману бухьунссар ппухълу гьаттаву
Цала бивз гьанурдай лекьрурду ч1алай
Аьсивну духьунссар миннал рух1ругу
Цала дур минарду лиян дурну т1ий

Бюхъайнал ядара буттахъал мина
Малиян дувару миннал аьдатру
Мукун ша бизара буттал аьрщарай
Ччинал хьхьич1 кьянкьяну ац1ансса куццуй.

Страниц: 1
Опубликовано: 27.08.10 | Просмотров: 3752 | [ + ]   [ - ]   | Печать
 
 
ИнформационныйALLDAG.ru
© 2018 All right reserved www.kanii.ru [ PG.t : 0.09 | DB.q : 6 | DB.t : 0.00 ]