Кани
kanii.ru
 
 
Фото
День Кани
День Кани
Календарь
« Дек.2018»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Часы
Статистика
Яндекс KavkazWeb

Гурдиханнуя

.Къирттинхъул тIисса агьуллания уккун ур Гурдихан.Гурдиханнул Къяннал шяравалугу,агьалигу цайми,ххуй бакъа ялун наниная буруччайсса бивкIун бур.
Аьхъярдал Инишияй раэятшиву дирхьуну,Къяннай дишин най бивкIун бур.Ца ччанналгу аьрччасса ивкIун ур цувагу Гурдихан.МахъухьхьичIунай ттуккуй буртти лагайсса ивкIун ур КIибакIавун ияннин гьала щил щий раэятшиву дишайсса дурив на ххал даннача тIий.Аьхъар КIибакIава лавай гъан хьун къабивтун бур.Аьхъарату увкIсса инсан хъамалу укIун хъамалу увмагу Аьхъардал лагъартри икIаннисса куссия тIар.
Гурдиханнул гьарца цала дуллалисса даву, агьалинащал маслихIат дайсса диркIун дур. Та Ажухъал къатри бусса кIанаву ганал къалтукь бищайсса бивкIун бур, гиккун(шярацIун) агьали батIайсса бивкIун бур Гурдихан цитIий урив ххал ан гьанну куну.
Ва шихасса шяраваллил никъа(Зуйлухалу) Гурдиханнул диркIун дур. Га Ажухъал хьхьичIсса аьрщи,хъуру Гурдиханнул диркIун дур.
КIа жула Ляв зунтту буллуну бур гъумучири душнил Гурдиханнун(жамятран). Аккара тIимур зунттугу Гурдиханнун буллуну бур Ахъушири душнил.
Гъумучири душ эшкьи хьуну бивкIун бур Гурдиханнух.

Арцул тIакьия дихьуй,
Чаннаннил хIурни лаххуй,
Аман гъарив Гурдихан,
Вих бивчIавай буххивав.-
тIий,балай тIий бивкIун бур гъумучири душ.

Ва Гурдиханнул ивкIун Ур Къяча Мямма тIисса оьрчI.Ва оьрчIал ниттийхгу,буттайхгу турун хьуну бур Къячахъул,ХIажибухIанхъул,ХIусманхъул,Щулумихъул.Гания тиннай, щар хъун хьуну дур,туху-тухумру хьуну.

Страниц: 1
Опубликовано: 07.11.09 | Просмотров: 2819 | [ + ]   [ - ]   | Печать
 
 
ИнформационныйALLDAG.ru
© 2018 All right reserved www.kanii.ru [ PG.t : 0.23 | DB.q : 6 | DB.t : 0.00 ]