Кани
kanii.ru
 
 
Фото
День Кани
День Кани
Календарь
« Мар.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Часы
Статистика
Яндекс KavkazWeb

Къян

Къяннал цIа мудангу лахъссар,абадссар
ХIакьсса инсантурал дурсса даврийну
Аьлимтал гьарзассар,вирттал ххаллилссар
Хъамалгу ххаллилну хьуна бакьайссар

БивкIулул чIаравгу, хъатIул чIаравгу
Циняв халкь ца кунма чIарав бацIайссар
ХъатIул сий рутайссар муксса усттарну
Лагма щархъай циняв хIайран хьун бувну

Мудан дакIний бикIай лагма щаращив
Щаращал,зунттурдал вив ларс буттал щар
Ссаха лащан бави вил арсру, душру
Нину-ппу, ттаттахъул зу хъуни бувсса

Цал-цал ттул дакIнивун ца асар багьай
Леххаврий хъап-шап тIий цачIун батIлайни
Хьурдай тIун бикIара ца шагьру хьун бан
Циняв Къяннал агьлу цачIу яхъанан

Аьшукьнал балай чай чугур бивщуну
Усттарнал даву дай халкь хIайран хьунну
Ттул дакIгу аьсив шай щарних бурувгун
Эялтрайн, лекьлурдайн ттула я щайхту.

Страниц: 1
Опубликовано: 17.02.10 | Просмотров: 2508 | [ + ]   [ - ]   | Печать
 
 
ИнформационныйALLDAG.ru
© 2018 All right reserved www.kanii.ru [ PG.t : 0.04 | DB.q : 6 | DB.t : 0.00 ]